Potret 28 Tokoh Tabiin - Iman Shoppe Bookstore
RM30.40 MYR

Robbani Press

Potret 28 Tokoh Tabiin

Penulis : Azhari Ahmad Mahmud

Penerbit : Robbani Press

Buku ini menceritakan 28 Kisah Tabiin.

Antara yang ditulis dalam buku ini ialah :

1. Sa'id Ibnul-Musayyib

2. Urwah ibnuz-zubair

3. Salim bin Abdullah bin Umar

4. Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali

5. Ikrimah Pelayan Ibn Abbas RA

6. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri

7. Muhammad ibnul-mukandir

8. Abu Hazim Salamah bin Dinar

9. Atha Bin Abi Rabah

10. Thawus Bin Kisan

11. Syuraih Sang Qadhi

12. Uwais al-Qarni

13. Abu Wail Syaqiq bin Salamah

14. Rabi' bin Khutsaim

15. Amir bin Syaharil asy-Sya'bi

16. Al-A'masy Sulaiman bin Mahran

17. Shilah bin Usyaim al-Adawi

18. Sai'd bin Jubair

19. Mutharrif bin Abdullah ibnussy-Syikhir

20. Hasan Bashri

21. Muhammad bin Sirin

22. Muhammad bin Wasi'

23. Malik bin Dinar

24. Ayyub as-Sakthiyani

25. Abu Muslim al-Khulaini

26. Makhul

27. Raja bin Haywah

28. Umar bin Abdul Aziz

Sale

Unavailable

Sold Out